Home / โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย อยู่ในกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

การแบ่งสายงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้แบ่งงานภายในออกเป็น 5 งาน  ประกอบด้วย  งานบริหารงานทั่วไป  งานสภามหาวิทยาลัย  งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล   งานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และงานอุทธรณ์และร้องทุกข์