Home / ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต ประธานกรรมการ
2 นายธีระชัย  เชมนะสิริ กรรมการ
3 นายรุจาธิตย์  สุชาโต กรรมการ
4 พลตำรวจตรีพีรพันธ์ุ  เปรมภูติ กรรมการ
5 นายนพพร  พิชา กรรมการ
6 นายประสิทธิ์  ตันสุวรรณ กรรมการ
7 นายภานุ  เสถียรพจน์ กรรมการ
8 นายสุเมธ  มณีวัฒนา กรรมการ
9 นายยุทธ  เอี่ยมสอาด กรรมการ
10 นายวัฒนา วงศ์วิเศษนพคุณ กรรมการ
11 นายประกิต  ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการ
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา กรรมการ
นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง กรรมการ