Home / ข่าวทั่วไป / ประกาศและข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศและข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และข้อกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป ดังต่อไปนี้

  1. ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
  3. ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

About wp05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *