Home / ข่าวสภามหาวิทยาลัย

ข่าวสภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมี → รายละเอียดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

Read More »

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมส่งท้ายปี ร่วมแสดงความยินดีแก่นายกสภาฯ ที่ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติคุณของ AUAP

การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมส่งท้ายปี พ.ศ.2559 โดยภายหลังการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้เชิญชวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus) ของสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Association of Universities of Asia and the Pacific: AUAP )  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม โดยได้อุทิศตนเพื่อพัฒนา AUAP มากว่าสองทศวรรษ ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลต่อการพัฒนาการศึกษาของเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวถือเป็นการเชิดชูเกียรติอย่างสูงสุดและเป็นการดำรงตำแหน่งตลอดชีพ  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ …

Read More »