Home / wp05 (page 2)

wp05

ประกาศและข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และข้อกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป ดังต่อไปนี้ ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  พ.ศ. 2559 ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …

Read More »

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยขอให้พนักงานแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 31 กฤกฎาคม 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้นำไปใช้ประกอบการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นในกระดานข่าวนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านระบุชื่อและนามสกุลจริงของผู้แสดงความคิดเห็น และใช้ถ้อยคำที่สุภาพและสร้างสรรค์ ควรหลีกเลี่ยงการกล่าวร้ายป้ายสี หรือเข้าข่ายหมิ่นประมาท ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ๆ  

Read More »

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยพระราชกฤษฎีกาฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  → ดังรายละเอียดตามเอกสารฉบับนี้ 

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสำนักพระราชวังได้จัดวันบำเพ็ญกุศลของมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะเจ้าภาพ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท ในพระบรมมหาราชวัง นั้น  ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร รวม 50 คน ได้เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจุดเทียนหน้าพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ประมวลภาพ   ภาพและข่าวโดย ส่วนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

สวัสดีปีใหม่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

Read More »